GDPR

Pro účely plnění povinností dle GDPR potřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

1. Uděluji tímto souhlas Šárce Šperkové, se sídlem Hochmanova 2, Brno, 62800, IČO: 09116079 (dále jen "správce"), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen "GDPR") zpracovávala osobní údaje uvedené v tomto formuláři:

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel zpracování a uchovávání přihlášek a formulářů a zasílání obchodních sdělení. Údaje budou správcem zpracovány po dobu existence "putovani-seberozvoj" nebo do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu obchodní informace správcem byly nadále zasílány.

3. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

4. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu na adresu: sarka.sperkova@gmail.com.

5. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

6. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

7. Dle GDPR máte právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět.
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požádat o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

DĚKUJEME